محمدهادی حیدرزاده
نتایج  1  تا  10  از  30  مورد 
حیدرزاده در گشت و پایش شبانه صنایع استان:

سیمان شمال برنامه زمانی خود را ارئه دهد

کارگروه پسماند پردیس تاکنون تشکیل نشده است
تهران بیشترین میزان تخریب محیط زیست را دارد

نمایشگاه محیط زیست ابزاری برای آموزش و ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست