حیوانات سرمای زمستان را چطور سر می‌کنند؟

حیوانات سرمای زمستان را چطور سر می‌کنند؟

بدن پرندگان شبکه‌ای ازمویرگ‌های بسیار ریز دارد که مانع هدر رفتن گرمای بدن آنها از طریق پاها در فصل سرما می‌شود.

حیوانات با گرمای تابستان چگونه کنار می‌آیند؟

حیوانات با گرمای تابستان چگونه کنار می‌آیند؟

آفتاب سوزان هم داد آدم‌ها را در می‌آورد و هم عرق آ‌نها را. دستکم تعرق به خنک شدن بدن کمک می‌کند، اما حیوانات زبان بسته چه ساز و کاری برای تنظیم دمای بدن و در امان ماندن از حرارت ۴۰درجه دارند؟