سگی که غذای صاحبش را از دلیوری می گیرد!

سگی که غذای صاحبش را از دلیوری می گیرد!

یک سگ از نژاد گلدن رتریور غذا را از پیک رستوران می‌گیرد و برای صاحبش می برد!