مستندی زیبا از قوی فریادکش در تالاب های ارومیه

مستندی زیبا از قوی فریادکش در تالاب های ارومیه

بر اساس آخرین سرشماری از بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ قوی فریادکش در کشور تنها ۳۳ قو در تالاب های استان آذربایجان غربی مشاهده شده اند.

مستندی زیبا از پلیکان پاخاکستری

مستندی زیبا از پلیکان پاخاکستری

بر این اساس جمعیت پرنده‌های تالابی بخصوص گونه در معرض خطر انقراض پلیکان پاخاکستری کاهش می‌یابد.