مدیر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان حفاظت محیط زیست