چنار
نتایج  1  تا  2  از  2  مورد 
درختان تهران در معرض نابودی

توت ها و چنارهای تهران را چه شد؟