برنامه مدیریت پسماند
نتایج  1  تا  4  از  4  مورد 

مشارکت مردم در ساماندهی زباله شمال کشور ضروری است

آمادگی سازمان حفاظت محیط زیست برای کمک به تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهرهای استان های ساحلی خزر
حیدرزاده در گشت و پایش شبانه صنایع استان:

سیمان شمال برنامه زمانی خود را ارئه دهد

کارگروه پسماند پردیس تاکنون تشکیل نشده است