کد مطلب: 1452
  تاریخ انتشار:  1393/10/06 - 15:23


از سوی معاون اول رئیس جمهوری :

اساسنامه جدید صندوق ملی محیط زیست ابلاغ شد+ متن اساسنامه

معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیأت وزیران در خصوص اساسنامه جدید صندوق ملی محیط زیست را ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیأت وزیران در خصوص اساسنامه جدید صندوق ملی محیط زیست را ابلاغ  کرد.


به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، بر اساس این اساسنامه:

صندوق؛ مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری بوده و مطابق قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت می نماید.
- حوزه فعالیت صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است و بنا به ضرورت می تواند در نقاط دیگر کشور شعبه یا نمایندگی دایر نماید.
- تأمین اعتبار اولیه صندوق با تخصیص مبلغ ده میلیارد ریال وسپس نهایتاً تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال از محل ردیف 37-550000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1393کل کشور صورت می گیرد. سایر منابع تأمین اعتبار صندوق جهت انجام فعالیت ها عبارت است از کمک های دولتی در چارچوب قوانین و مقررات، کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی، کمک ها و هدایای خارجی و بین المللی، درآمد ناشی از گردش مالی و فعالیتهای صندوق و واحدهای تابع بعد از وضع هزینه های قانونی و سایر درآمدها و منابع مالی در چهارچوب قوانین ومقررات مربوط.
- موضوع و حدود عملیات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
الف-‏ تأمین و تجهیز منابع مالی از محل های پیش بینی شده در قانون درجهت تحقق اهداف قانونی تشکیل صندوق
ب- اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات، کارگاه ها و به طور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی
ج- اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ، احیا و مدیریت تنوع زیستی (شامل زیستگاه، زیست بوم، گونه و ژن)
د- حمایت مالی و همکاری در طرح ها و پروژه های زیست محیطی و طرح های اکوتوریسم
هـ- حمایت مالی و همکاری در طرح های آموزشی و فرهنگ سازی جهت بهبود شرایط زیست محیطی
و- اعطای تسهیلات مالی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی
متن کامل اساسنامه صندوق ملی محیط زیست به شرح زیر است:
هیئت وزیران در جلسات 26/6/1393 و 18/8/1393 به پیشنهاد شماره 28759-1 مورخ 18/6/1393
سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (187) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق ملی محیط زیست

اساسنامه صندوق ملی محیط زیست
فصل اول- کلیات
ماده 1- در جهت کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و حمایت از محیط زیست و به منظور حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی، صندوق ملی محیط زیست که در این اساسنامه به اختصار، صندوق نامیده می شود، تأسیس می‌شود.
ماده 2- صندوق مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری بوده و مطابق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت می نماید.
تبصره – صندوق می تواند در صورت نیاز، با رعایت قوانین و مقررات، نسبت به تاسیس مؤسسه اعتباری و یا شرکت های تابع با شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل اقدام نماید.
ماده 3- حوزه فعالیت صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است و بنا به ضرورت
می تواند در نقاط دیگر کشور شعبه یا نمایندگی دایر نماید.
تبصره – به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،حق استفاده از یک باب ساختمان پلاک ثبتی (23680/74 ) بخش (11) تهران به آدرس سعادت آباد،
بلوار دریا، خیابان صرافها، کوچه 35، پلاک 36 برای مدت سی سال به صندوق واگذار می شود.

فصل دوم- منابع تأمین اعتبار و موضوع فعالیت صندوق
ماده 4- تأمین اعتبار اولیه صندوق با تخصیص مبلغ ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال وسپس نهایتاً تا مبلغ پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال از محل ردیف 37-550000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1393کل کشور صورت می گیرد. سایر منابع تأمین اعتبار صندوق جهت انجام فعالیت ها به قرار زیر است:
1- کمک های دولتی در چارچوب قوانین و مقررات
2- کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی
3- کمک ها و هدایای خارجی و بین المللی
4- درآمد ناشی از گردش مالی و فعالیتهای صندوق و واحدهای تابع بعد از وضع هزینه های قانونی
5- سایر درآمدها و منابع مالی در چهارچوب قوانین ومقررات مربوط
تبصره 1- سرمایه صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل افزایش است.
تبصره 2- به منظور تأمین و تحقق اهداف قانونی از تشکیل صندوق، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هر ساله نسبت به تأمین اعتبارات لازم برای کمک به صندوق از محل بودجه عمومی کشور با رعایت ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام خواهد نمود.
ماده 5- موضوع و حدود عملیات صندوق بارعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می باشد:
1-‏ تأمین و تجهیز منابع مالی از محل های پیش بینی شده در قانون درجهت تحقق اهداف قانونی تشکیل صندوق
2- اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات، کارگاه ها و به طور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی
3- اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ، احیا و مدیریت تنوع زیستی (شامل زیستگاه، زیست بوم، گونه و ژن)
4- حمایت مالی و همکاری در طرح ها و پروژه های زیست محیطی و طرح های اکوتوریسم
5- حمایت مالی و همکاری در طرح های آموزشی و فرهنگ سازی جهت بهبود شرایط
زیست محیطی
6- اعطای تسهیلات مالی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی
ماده 6- صندوق می تواند در موارد خاص با جلب همکاری بانک ها و مؤسسات اعتباری و با استفاده از منابع مالی آنها در جهت اعطای تسهیلات زیست محیطی به متقاضیان براساس مقررات عملیات بانکی اقدام و در بازپرداخت اقساط وام متقاضیان به بانک ها و مؤسسات مذکور تسهیلات و حمایت های مالی را از منابع صندوق به عمل آورد.
ماده 7- صندوق می تواند از طریق شرکت ها و مؤسسات بیمه، امکانات و شرایط لازم را برای بیمه کردن دام، باغات و محصولات کشاورزی در مقابل خسارت ناشی از جانوران وحشی حمایت شده و در معرض خطر فراهم و حق بیمه مربوط را از محل منابع و اعتبارات صندوق پرداخت نماید.

فصل سوم- ارکان
ماده 8- صندوق دارای ارکان زیر است:
1- مجمع عمومی
2- هیئت مدیره
3- مدیرعامل
4- بازرس
ماده 9- مجمع عمومی بالاترین مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری صندوق می باشد و اعضای آن عبارتند از معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست،
وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امورخارجه و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. ریاست مجمع عمومی برعهده معاون رییس جمهور و
رییس سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
ماده 10- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:
1- تعیین خط مشی کلی و سیاست های اجرایی صندوق
2- بررسی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی صندوق پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی صندوق
3- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره
4- پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز برای کمک به صندوق به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
5- نصب و عزل اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع
6- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط
7- تصویب تشکیلات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط
8- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و نیز حق الزحمه بازرس قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
9- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول یا غیرقابل وصول براساس پیشنهاد هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط
10- اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح و سازش و استرداد دعاوی از مراجع ذی صلاح با رعایت قوانین و مقررات مربوط
11- اتخاذ تصمیم درخصوص ادغام یا انحلال مؤسسات و شرکتهای زیرمجموعه بنا به پیشنهاد هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط

12- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول
13 - اتخاذ تصمیم درخصوص سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
14- اتخاذ تصمیم در مورد اصلاحات یا تغییرات اساسنامه و پیشنهاد آن به هیئت وزیران جهت تصویب
15- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره و سایر ارکان در راستای اهداف صندوق
16- انجام سایر وظایف و تکالیفی که در این اساسنامه ذکر شده است.
ماده 11- هیئت مدیره صندوق مرکب از پنج نفر افراد صلاحیتدار و متخصص در امور مختلف محیط زیست، اقتصاد، مالی، حقوقی و بانکداری می باشد که برای مدت دو سال با انتخاب مجمع عمومی و حکم رییس مجمع عمومی منصوب می شوند.
تبصره 1- هیئت مدیره از بین خود یک رییس و یک نایب رییس انتخاب می نماید.
تبصره 2- جلسات هیئت مدیره حسب دعوت رییس هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار تشکیل و جلسات آن با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات هیئت مدیره با آرای سه نفر معتبر و لازم الاجرا می باشد.
تبصره 3- پس از پایان دوره تصدی تا زمان انتصاب هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره سابق به فعالیت ادامه خواهد داد.
تبصره 4- در صورت استعفا و یا عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره، مدت تصدی مسئولیت عضو جدید همزمان با سایر اعضا پایان می پذیرد.
تبصره 5- حداقل سه نفر از اعضای هیئت مدیره به صورت عضو موظف فعالیت می نمایند.
ماده 12- وظایف و اختیارات هیئت مدیره عبارتند از:
1- اجرای مفاد اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی
2- تدوین آیین نامه های اداری، مالی، استخدامی و سایر آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز صندوق برحسب مورد و ارجاع به مجمع عمومی برای تصویب
3- تنظیم برنامه ها و خط مشی صندوق و پیشنهاد آن جهت تصویب در مجمع عمومی
4- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه، صورت های مالی و ارایه آن به بازرس و مجمع عمومی
5- اتخاذ تصمیم در مورد وصول منابع اعتباری و مطالبات صندوق
6- ارایه هرگونه پیشنهاد جهت تغییر یا اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی به منظور طرح در مراجع ذی ربط
7- نظارت بر حسن انجام امور صندوق و عملکرد مدیرعامل
8- انتخاب بانک عامل.
ماده 13- نصب و عزل مدیرعامل توسط رییس مجمع عمومی انجام می شود.
رییس مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یک نفر را به مدت دو سال به عنوان مدیرعامل انتخاب و منصوب می نماید و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده 14- وظایف مدیرعامل به شرح زیر می باشد:
1- افتتاح حساب و سپرده نزد بانک عامل در ارتباط با اهداف و وظایف صندوق
2- انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری، مشارکت و همکاری با سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری و مالی در چارچوب اختیارات مدیرعامل
3- استیفای حقوق صندوق و طرح دعوا و دفاع در مراجع قضایی و پاسخگویی به دعاوی
مطرح شده علیه صندوق در مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری، ثبتی و انتظامی
4- انتخاب وکیل با حق توکیل به غیر و عنداللزوم اعزام نمایندگان قضایی
5- پیشنهاد هرگونه مصالحه و یا ارجاع به داوری به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری و ارجاع به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
6- مبادرت به هرگونه اقدامی که در چارچوب قوانین و مقررات تأسیس صندوق و پیشبرد اهداف صندوق ضروری می باشد.
7- تدوین و تنظیم بودجه پیشنهادی حسب سیاست ها و خط مشی کلی صندوق و تنظیم گزارش عملکرد و سود و زیان و گزارش تفریغ بودجه سالانه صندوق و ارایه آن به هیئت مدیره
8- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی
تبصره- مدیرعامل اختیارات لازم غیر از آنچه را که برعهده هیئت مدیره و مجمع عمومی
می باشد، برای اداره امور صندوق عهده دار می باشد.
ماده 15- مدیرعامل در برابر هیئت مدیره پاسخگو و مسئول می باشد. هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده 16- صندوق دارای بازرس می باشد که برای مدت دو سال توسط مجمع عمومی انتخاب
می شود.
ماده 17- بازرس صندوق طبق قوانین و مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و ضمن رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان ،گزارش لازم را به مجمع عمومی ارایه خواهد نمود. صندوق می تواند در صورت لزوم از خدمات حسابداران ذی صلاح رسمی نیز استفاده نماید.
فصل چهارم- سایرمقررات
ماده 18- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و تا آخر اسفند همان سال پایان
می پذیرد.
تبصره – اولین سال مالی صندوق از تاریخ تشکیل صندوق تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده 19- اسناد، اوراق مالی و تعهدآور و قراردادهای مربوط به معاملات صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (رییس یا نایب رییس) به همراه مهر صندوق معتبر خواهد بود. امضای چک ها از محل اعتبارات عمومی باید به امضای ذی حساب نیز برسد.
تبصره- مکاتبات صندوق با امضای مدیرعامل انجام می شود. مدیرعامل می تواند حق امضای خود در خصوص مکاتبات را در حدود مقررات و آیین نامه های مصوب به هر یک از کارکنان صندوق تفویض نماید و این امر نافی مسئولیت مدیرعامل نمی باشد.
ماده 20- نحوه تطبیق وضعیت استخدامی آن دسته از کارکنان رسمی - پیمانی سازمان حفاظت محیط زیست که به صندوق انتقال می یابند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی می رسد.
ماده 21- هرگونه تغییر در اساسنامه بنا به پیشنهاد مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 22-این اساسنامه جایگزین اساسنامه موضوع تصویب نامه شماره 32378/ت33339هـ
مورخ 12/6/1384 و اصلاحیه شماره 167885/ت39257هـ مورخ 18/9/1387 می‌گردد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 2755/102/93 مورخ 15/9/1393 شورای نگهبان تأیید
شده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 27/9/1393 برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.

به اشتراک بگذارید:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:* 
پست الکترونیکی:* 
متن نظر: * 
کد امنیتی:* 

  
آخرین اخبار محیط انسانی