سعید متصدی
نتایج  1  تا  10  از  26  مورد 

نظرها درباره آلودگی تهران اغراق آمیز و غیر مستند است

سخنان سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری اول آذر95

مشارکت مردم در ساماندهی زباله شمال کشور ضروری است

آمادگی سازمان حفاظت محیط زیست برای کمک به تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهرهای استان های ساحلی خزر
وعده دولت و شهرداری برای کاهش آلودگی  هوا

حذف سوخت مازوت نیروگاه ها و افزایش سه برابری ظرفیت مترو

معاون سازمان محیط زیست خبر داد:

تعلیق فعالیت تعدادی آزمایشگاه متخلف